What are the traffic signs that need to be knownpiccc

ป้ายจราจรที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง

What are the traffic signs that need to be known?

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร  สัญลักษณ์ป้ายจราจร รูปป้ายจราจร  เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเรื่องหนึ่ง เพราะคนเราทุกวันนี้ต้องใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทาง เพราะฉะนั้น การศึกษาเรื่อง เครื่องหมายจราจรทางบก จึงเป็นเรื่องควรทำ ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ใช้รถเท่านั้น  หากแต่เป็นทุกคนผู้ใช้ถนนร่วมกัน วันนี้เรานำความรู้เรื่องเครื่องหมายจราจรแบบพอสังเขป มาฝากกันจะมีอะไรบ้าง  เรามาดูกันเลย

เครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจร คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มักเป็นแสงหรือป้าย มีจุดประสงค์ในการกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด อาจเป็นการเตือน การแนะนำทางจราจร เป็นต้น

 1. สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจร โประกอบด้วยสัญญาณไฟ 3 สี อยู่ตามทางแยกต่าง ๆ ได้แก่ สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียวคือให้รถไปได้

 1. ป้ายจราจร

ป้ายจราจร เป็นป้ายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

– ป้ายบังคับ มีพื้นสีขาว ขอบแดง เป็นป้ายกำหนดต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา

–  ป้ายเตือน มีพื้นสีขาว ขอบดำ เป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า

–  ป้ายแนะนำ เป็นป้ายแนะนำการเดินทางต่าง ๆ เช่น  ทางลัด บอกระยะทาง เป็นต้น

 1. เครื่องหมายจราจรอื่น ๆ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ป้ายบังคับบอกความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด
 2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์

เช่น

ป้ายหยุด  รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้อย่างระมัดระวัง

ป้ายให้ทาง  รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางรถรวมทั้งคนเดินเท้าในทางขวางผ่านไปก่อน เมื่อปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจร จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้อย่างระมัดระวัง

 • ห้ามแซง ห้ามไม่ให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในทางติดตั้งป้าย
 • ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางติดตั้งป้าย
 • ห้ามใช้เสียง ห้ามใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงก่อการรบกวนในเขตติดตั้งป้าย
 • ห้ามจอดรถ ห้ามจอดรถทุกชนิดตามแนวนั้น ยกเว้น รับ-ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำอย่างรวดเร็ว
 • ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามไม่ให้รถทุกชนิดที่มีความสูงเกินกว่ากำหนดเป็นเมตรตามจำนวนเลขในป้าย เข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
 • จำกัดความเร็ว ห้ามไม่ให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามตัวเลขในแผ่นป้าย ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นระยะจำกัดความเร็วนั้น
 • ให้รถสวนทางมาก่อน ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถอีกฝั่งสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรอก่อนก็ให้หยุดรถรอต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางผ่านไปหมดแล้ว รถที่หยุดรอตามป้ายนี้ค่อยเคลื่อนไปได้ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีป้ายอื่นๆอีกมากมายที่ผู้ขับขี่บนท้องถนนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย